+38 066 4165366

+38 066 4165366

GXP – niezawodny partner dla sukcesu Państwa firmy na rynku farmaceutycznym Ukrainy

  Świadczymy usługi doradcze w zakresie certyfikacji i wprowadzenia wyrobów medycznych do obrotu, dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), dobrej praktyki dystrybucyjnej (GDP), rejestracji środków do dezynfekcji (produktów biobójczych) a kosmetyków.
   Utorujemy Ci legalną drogę na rynek farmaceutyczny Ukrainy.
   Stajemy się częścią zespołu i działamy w Państwa imieniu zgodnie z obowiązującym prawem.
   Nasza zdobyta reputacja indywidualnej obsługi nie ma sobie równych.

Misja GXP – ułatwienie procesu legalizacji i stworzenie drogi dla nowych graczy na rynek farmaceutyczny Ukrainy, co doprowadzi do jakościowych zmian na rynku jako całości, ochrony praw konsumentów i producentów

Klasyfikacja wyrobów medycznych:

   Przygotowanie wniosku i pakietu dokumentów do Jednostki Oceny Zgodności w celu potwierdzenia klasy wyrobu medycznego.

Wsparcie procedury oceny zgodności:

  Wsparcie procedury oceny zgodności:
  Zaangażowanie ekspertów zgodnie ze specyfiką produktów;
  Zalecenia dotyczące wyboru procedury oceny zgodności;
  Komunikacja z wybraną Jednostką Oceny Zgodności;
  Przygotowanie dokumentacji technicznej (technical file) zgodnie z wymaganiami Regulaminu Technicznego
  Przygotowanie Deklaracji Zgodności;
  Zalecenia dotyczące oznakowania i instrukcji używania;
  Skuteczność naszej pracy – uzyskanie certyfikatu oceny zgodności!

Profesjonalna pomoc we wprowadzaniu wyrobów medycznych I klasy ryzyka:

  Przygotowanie Deklaracji Zgodności;
  Przygotowanie pełnomocnictwa i umowy Pełnomocnika;
  Przygotowanie zawiadomienia i pakietu dokumentów zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia Ukrainy z 10.02.2017 № 122 „O zatwierdzeniu Procedury prowadzenia Rejestru osób odpowiedzialnych za wprowadzanie wyrobów medycznych, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, formularze zgłoszeniowe, wykaz przechowywanych w nich informacji oraz tryb dostępu do nich”;
  Skuteczność naszej pracy – jesteś w Rejestrze!

Wsparcie projektu od rozwoju do utrzymania urządzeń medycznych:

  Indywidualne podejście;
  Zaangażowanie ekspertów zgodnie ze specyfiką produktów;
  Opracowanie planu projektu
  Ocena ryzyka;
  Pomoc w wyborze podwykonawców do badań przedklinicznych, klinicznych, prób w celu określenia trwałości, walidacji procesów itp.;
  Opracowanie dokumentacji technicznej;
  Opracowywanie oznaczeń i instrukcji używania;
  Wsparcie certyfikacji wyrobów w wybranej Jednostce Oceny Zgodności lub wpis do rejestru osób odpowiedzialnych za wprowadzanie wyrobów medycznych do I klasy ryzyka.

Usługi projektowania i rozwoju urządzeń medycznych zgodnie z wymaganiami DSTU EN 62366:2015 Urządzenia medyczne. Zastosowanie ergonomicznego projektowania wyrobów medycznych, DSTU EN 1041:2015 Wyroby medyczne. Informacje dostarczone przez wytwórcę:

  Analiza ryzyka pod kątem przydatności do użytku wyrobu medycznego, identyfikacja głównych zagrożeń i sytuacji niebezpiecznych;
  Opracowanie specyfikacji użytkowania, zdefiniowanie podstawowych funkcji roboczych, opracowanie specyfikacji przydatności operacyjnej, opracowanie planu walidacji przydatności operacyjnej, opracowanie specyfikacji interfejsu użytkownika, opracowanie wymagań i kryteriów do projektu;
  Wsparcie testów serwisowalności produktów i analizy błędów;
  Weryfikacja i walidacja projektu;
  Dokumentacja projektowa – opracowanie rysunków produktów, specyfikacji rysunków, rysunków prefabrykowanych, schematów blokowych produkcji itp.;
  Definicja listy obowiązujących norm;
  Opracowanie programu badań zgodnie z podstawowymi wymaganiami dla wyrobów medycznych opisanymi w odpowiednich przepisach technicznych oraz zgodnie z zatwierdzoną listą obowiązujących norm;
  Projekt pliku projektowego z uwzględnieniem użyteczności;
  Wsparcie procedury oceny projektów w wybranej Jednostce Oceny Zgodności (przygotowanie wniosków, pakietu dokumentów, komunikacja z JOZ w imieniu klienta, odbiór wyników).

Rejestracja dokumentacji technicznej:

  Przygotowanie dokumentu „Podstawowe wymagania”;
  Przygotowanie listy norm zharmonizowanych;
  Wykonanie dokumentacji technicznej w języku ukraińskim zgodnie z wymaganiami Regulaminu Technicznego.

Przygotowanie deklaracji zgodności:

Przygotowanie Deklaracji w języku angielskim i ukraińskim z dwoma załącznikami: listy wyrobów oraz listy norm zharmonizowanych.

Konsultacje w sprawie oznakowania wyrobów medycznych:

Opracowanie projektu oznakowania uwzględniającego wymagania Ustawy Ukrainy „O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako języka państwowego”, DSTU EN ISO 15223-1:2018 Wyroby medyczne. Symbole na etykietach sprzętu medycznego, oznaczenia i informacje obowiązkowe. Część 1. „Wymagania ogólne”, Ustawa Ukrainy „O ochronie konsumentów”, wymagania odpowiednich przepisów technicznych i inne wymagania prawne, które mogą mieć zastosowanie w każdym przypadku.

DSTU EN ISO 13485:2018 (opracowywanie SZJ, wdrażanie, wsparcie certyfikacji):

  Wstępny audyt produkcji przez wykwalifikowanego eksperta;
  Przygotowanie raportu, rekomendacji i planu wdrożenia SZJ;
  Opracowanie Wytycznych dotyczących jakości pisemnych procedur, analizy ryzyka itp.;
  Wprowadzenie SZJ na produkcję, tworzenie ewidencji, szkolenie personelu, audyt wewnętrzny;
  Wsparcie certyfikacji SZJ w wybranej Jednostce Oceny Zgodności;
  Skuteczność naszej pracy – Certyfikat zgodności z wymaganiami DSTU EN ISO 13485:2018!

Urządzenia medyczne na zamówienie (wsparcie procedury aplikacyjnej w DLS):

  Przygotowanie wniosku o wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz pakietu dokumentów, zgodnie z załącznikiem 9 TR № 753 do złożenia w DLS;
  Przygotowanie dokumentacji technicznej do przechowywania przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela.

Uzyskanie zgody DLS na prowadzenie badań klinicznych:

  Przygotowanie wniosku o wyroby medyczne przeznaczone do badań klinicznych oraz pakietu dokumentów, zgodnie z załącznikiem 9 TR № 753 do złożenia w DLS;
  Przygotowanie dokumentacji technicznej do przechowywania przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela.

Upoważniony przedstawiciel dla nierezydentów producentów Ukrainy:

  Przygotowanie Umowy i Pełnomocnictwa do wyznaczenia Pełnomocnika;
  Analiza dokumentacji technicznej pod kątem zgodności z wymaganiami Regulaminu Technicznego;
  Przygotowanie deklaracji zgodności;
  Zalecenia dotyczące opracowania oznakowania zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi;
  Rozpatrywanie skarg i reklamacji od konsumentów;
  Informowanie organów nadzoru rynku o produktach stanowiących poważne zagrożenie, zgodnie z wymogami Ustawy Ukrainy „O państwowym nadzorze rynku i kontroli produktów niespożywczych” oraz Ustawy Ukrainy „O ogólnym bezpieczeństwie produktów niespożywczych”;
  W imieniu producenta przeprowadzić dochodzenie na Ukrainie;
  Wsparcie podczas odpraw celnych, zgodnie z uprawnieniami UE;
  Obsługa operacji przetargowych, zgodnie z uprawnieniami UE;
  Powiadamianie jednostek oceniających zgodność o wszelkich zmianach w procesie produkcyjnym, oznakowaniu, deklaracji itp., zgodnie z wymaganiami Regulaminu Technicznego;
  Złożenie pakietu dokumentów do Państwowej Służby Ukrainy ds. Kontroli Produktów Leczniczych i Leków w celu wpisania do Rejestru osób odpowiedzialnych za wprowadzanie wyrobów medycznych, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro do obrotu.

+38 066 4165366

info@gxp.farm

© 2020; GXP |  Doodo-studio